”Stad av glas”

Fp-gravyr, Serigrafi. 2016
56 x 76 cm
26 ex